2. Доведіть, що графіком залежності переміщення тіла від часу спостереження є парабола. Як напрямлені вітки цієї параболи? Якому моменту руху відповідає вершина параболи?


Рівняння проекції переміщення має вигляд:

 

.

Це квадратична функція, тому графік залежності

парабола, вершина якої відпо­відає точці повороту.

Якщо

,

вітки параболи напрямлені вгору;

якщо

,

вітки параболи напрямлені вниз.