§ 31. Другий закон Ньютона


1. Від яких чинників залежить прискорення руху тіла?

У скільки разів збільшується сила, у стільки ж разів збільшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії цієї сили; ним більшою є маса тіла, тим меншим буде його прискорення.

2. Сформулюйте другий закон Ньютона, запишіть його математичний вираз.

Другий закон Ньютона: прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла: a = F / m

3. Як записати другий закон Ньютона, якщо на тіло діють кілька сил?

Якщо на тіло одночасно діють кілька сил, другий закон Ньютона записують так:

4. Що можна сказати про напрямки рівнодійної та прискорення, якого рівнодійна надає тілу?

Знаючи модуль і напрямок рівнодійної F сил, які діють на тіло, завжди можна визначити модуль і напрямок прискорення а, якого набуває тіло внаслідок цієї дії: а = F/m

5. Якою е умова рівноприскореного руху тіла?

Тіло рухається рівноприскорено прямолінійно тільки в тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, не змінюється з часом.