Завдання 4. Знайдіть в інтернеті три різних означення інформаційного суспільства.


Складіть порівняльну характеристику цих означень. Визначте, яке з них, на вашу думку, більш повне.

Інформаційне суспільство — теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації в якій інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства мають стати інформація і знання. Характерними рисами теоретичного інформаційного суспільства, є:

  • збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства;
  • зростання кількості людей, зайнятих, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг; зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті;
  • зростання інформатизації та ролі інформаційних технології в суспільних та господарських відносинах;
  • створення глобального інформаційного простору, який забезпечує: а) ефективну інформаційну взаємодію людей; б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів; в) задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг. Вважається, що в «інформаційному суспільстві» створення, розповсюдження, використання, узагальнення і маніпулювання інформацією становить знач ну частину економічної, політичної та культурної діяльності.