Узагальнення за розділом VІ. Права людини і громадянина. ДемократіяРозділ VІ Конституції України присвячений правам людини і громадянина, а також засадам демократії.

Конституція гарантує кожній людині та громадянину право на життя, свободу, особисту недоторканність, право на вільну думку та слово, на освіту, на працю, на культурне та національне самовизначення. Крім того, Конституція закріплює право на правосуддя, на доступ до інформації, на охорону здоров'я та соціальне забезпечення.

Засади демократії передбачають, що влада належить народу, який здійснює її через вибори та референдуми. В Україні діє парламентська республіка, де народ обирає Верховну Раду та Президента країни.

Крім того, Конституція передбачає можливість формування політичних партій та громадських об'єднань, які мають право брати участь у виборчих процесах та впливати на діяльність державних органів.

Засади демократії також передбачають дотримання прав людини та громадянина, вільну дискусію, свободу ЗМІ, незалежність судової влади та інші принципи, які гарантують рівність перед законом та захищають права та свободи кожного громадянина.

Отже, Конституція України передбачає важливі принципи та засади демократії, а також гарантує права та свободи людини та громадянина. Ці принципи є важливими для забезпечення розвитку країни та її громадян.

1. Проведіть конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому необхідно навести найбільшу кількість правильних визначень.

 • права людини - блага та умови життя, визнані світовим співтовариством, які людина може шукати в державі та суспільстві, в якому вона живе, і забезпечення яких можливе за умов прогресу, досягнутого людством;
 • права дитини - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (до 18-річного віку);
 • громадянин - особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується правами її громадянина і виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави.
 • булінг - утиск, дискримінація, цькування, а також тривалий процес свідомого фізичного або психологічного жорстокого ставлення з боку однієї особи або окремої групи до іншої або інших;
 • насильство - умисний фізичний або психологічний вплив однієї особи на іншу проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду або містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою;
 • жорстоке поводження - поняття, ширше за насильство, оскільки воно не завжди умисне, свідоме, може не зачіпати права і свободи дітей, але може не задовольняти при цьому по- треби й інтереси дітей, бути вираженим у грубій формі;
 • дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їхніми ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі.
 • рівність - ознака демократії, що передбачає рівність усіх перед законом;
 • домашнє насильство - це насильство чи інше жорстоке поводження однієї людини (людей) над іншою (іншими) у рамці побутових відносин, таких як шлюб чи співжиття;
 • демократія - це форма управління, яка передбачає участь у ньому всього народу;
 • демократична держава - це держава, заснована на здійсненні народовладдя шляхом забезпечення прав громадян, їх рівної участі у формуванні державної влади і контролі за її діяльністю;
 • пряма демократія - сукупність форм організації державної влади, за якої основні рішення щодо управління справами суспільства й держави схвалюються безпосередньо всіма громадянами на референдумах, зборах тощо;
 • представницька (опосередкована) демократія - форма народовладдя, за якої право приймати рішення громада реалізує через обраних нею представників, які повинні відстоювати інтереси тих, хто їх обрав;
 • опозиція - об’єднання громадян, які можуть вільно висловлюватися та вказувати на недоліки влади;

2. Навчальна гра «Передай іншому/іншій». Учні та учениці об’єднуються у дві групи. Одна називає права людини, інша — права дитини. Кожен(-на) учень/учениця групи по черзі називає по одному з прав людини або дитини. Команда, яка правильно назве максимальну кількість, перемагає.

Права людини. Конституція України (витяги).

 • Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
 • Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей...
 • Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.
 • Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
 • Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
 • Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
 • Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
 • Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
 • Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
 • Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
 • Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.
 • Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
 • Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
 • Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
 • Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
 • Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
 • Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
 • Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
 • Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
 • Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
 • Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
 • Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
 • Стаття 53. Кожен має право на освіту.
 • Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
 • Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.
 • Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
 • Права дитини. Конвенція про права дитини (стисло)
 • Стаття 5. Держава поважає відповідальність, права і обов'язки батьків чи членів розширеної сім'ї.
 • Стаття 6. Кожна дитина має невід'ємне право на життя.
 • Стаття 7. Дитина має право на ім’я і набуття громадянства, а також право знати своїх батьків і право на їх піклування.
 • Стаття 8. Дитина має право на збереження своєї індивідуальності і громадянства.
 • Стаття 9. Дитина має право не розлучатися з батьками, за винятком ви­падків, коли компетентні органи визначають відповідно до за­стосовуваного закону і процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини.
 • Стаття 12. Дитина має право вільно висловлювати власні погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини при­діляється належна увага.
 • Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду.
 • Стаття 14. Повинно поважатися право дитини на свободу думки, совісті та релігії.
 • Стаття 15. Дитина має право на свободу асоціацій і мирних зборів.
 • Стаття 16. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або неза­конного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.
 • Стаття 17. Держава забезпечує право дитини на доступ до інформації із національних та міжнародних джерел.
 • Стаття 24. Дитина має право на користування найбільш досконалими по­слугами системи охорони здоров'я з приділенням першочерго­вої уваги розвитку первинної медико-санітарної допомоги.
 • Стаття 26. Дитина має право користуватися благами соціального забезпечення.
 • Стаття 27. Дитина має право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку.
 • Стаття 28 та 29. Дитина має право на освіту.
 • Стаття 30. Дитина має право користуватися своєю культурою.
 • Стаття 31. Дитина має право на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом.
 • Стаття 32. Дитина має право на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може завдати шкоди її життю та розвитку.
 • Стаття 33. Дитина повинна бути захищена від незаконного зловживання наркотичними засобами.

5. Заповніть пропуски в текстах.

 • Права дитини, визнані Конвенцією ООН, можуть бути поділені на п’ять груп згідно з традиційною класифікацією прав людини: громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав.
 • Головними правами людини, що забезпечують її життя, цінність її особи, свободу, недоторканність, правовий захист, є громадянські або особисті права.
 • Громадянські права не надаються державою, а лише охороняються та гарантуються нею.
 • Серед громадянських прав, закріплених у Конвенції, можна виділити: право на громадянство, на збереження громадянства.

6. Яка з ознак демократії «приховується» в її назві?

Демократія - народовладдя.