Узагальнення за розділом І Людина, природа, суспільство та історіяЗавдання та дидактичні ігри (зі сторінки 28)

1. Конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому наведіть найбільшу кількість правильних визначень.

 • Біосоціальна істота — жива істота, яка веде суспільне життя.
 • Спільнота — об’єднання живих істот для спільного проживання, діяльності.
 • Біосоціальна істота — жива істота, яка веде суспільне життя.
 • Спільнота — об’єднання живих істот для спільного проживання, діяльності
 • Особистість — індивідуальна форма буття людської сутності
 • Ідентичність — сукупність установок, уявлень, пов’язаних із власним усвідомленням (самоідентифікацією) індивіда та його самооцінкою в суспільстві.
 • Самоідентифікація — ототожнення особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками; визначення образу себе, своїх моральних орієнтирів і цінностей, що визначають власну поведінку та рішення.
 • Кочовий спосіб життя — спосіб життя, господарської діяльності, за якого скотарі-кочівники переміщувалися за своїми стадами від пасовища до пасо- вища, часто на великі відстані, і не
 • мали постійного житла.
 • Глобальне потепління — стрімке відхилення від норми температури поверхні Землі, яке спричиняє зміну клімату та перетворює природне середовище окремих регіонів планети на непридатне для життя людини.
 • Екологія — наука про взаємовідносини живих істот та навколишнього середовища.
 • Держава — особлива форма організації співжиття спільнот людей, яка характеризується наявністю системи органів влади, законів, території тощо.
 • Конформізм — пристосуванство до всіх.
 • Міжособистісні відносини — комплекс різних видів спілкування: вербальне і невербальне, міміка, жестикуляція, поведінкові особливості, емоційні прояви тощо.
 • Історія — наука, що вивчає минуле людства та закономірності його розвитку.
 • Всесвітня історія — історія, що вивчає події та закономірності розвитку людства, формування єдності світу.
 • Історія України — наука, що вивчає події, пов’язані з розвитком людського суспільства на українських землях відповідно до послідовності, у якій вони відбулися.
 • Культура — усе те, що є результатом історії людства.
 • Культура — міра людяності людини.
 • Культура — усе те, що людина створила власним розумом, а не отримала від природи.
 • Культура — матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різних соціально-національних спільнот.
 • Культура — історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражених у матеріальних і духовних цінностях, які створені самою людиною.
 • Цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини (суспільства), заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров’я тощо, заради якого живе.
 • Українська національна культура — сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
 • Мультикультурне середовище — середовище, у якому співіснують представники багатьох культур.
 • Мораль — уявлення, норми та оцінки, що існують у суспільстві та впливають на поведінку людей.
 • Моральні цінності — стандарти, які допомагають людині визначати правильне й неправильне, добре й погане. Це розуміння необхідне для того, щоб приймати чесні й справедливі рішення
 • в повсякденному житті.
 • Моральний вибір — вибір, який здійснює людина, керуючись своїми моральними цінностями.
 • Ситуація морального вибору — ситуація, яка містить у собі суперечність між двома взаємозаперечними рішеннями або діями.
 • Забобони — упередження, віра в існування надприродних сил, у долю, ворожіння, віщування тощо.
 • Звичай — усталене правило поведінки, що протягом тривалого часу існує в певному суспільстві, соціальній групі тощо.
 • Традиція — елементи культури, стереотипний спосіб поведінки, що відтворюються та передаються з покоління в покоління й зберігаються протягом тривалого часу.

2. Робота в малих групах. Дидактична гра «Чотири зупинки». Формуються чотири зупинки під назвами: «Людина», «Суспільство», «Історія», «Культура». На кожній зупинці покажіть свої знання на визначену тематику, відповівши на запитання у формі бліцопитування.

3. Дидактична гра «Так чи ні?». Дайте короткі відповіді на запитання.
4. Робота в парах. Розподіліть ролі та відтворіть уявні діалоги, які містять моральний вибір.
5. Робота в малих групах. Обговоріть наведені проблеми та представте спільні висновки класу: 1) як на людину впливає виховання; 2) у чому полягає унікальність і неповторність кожної людини; 3) як
клімат впливає на життя людей; 4) як ви бережете та охороняєте природу.
6. Колективне обговорення. Висловіть обґрунтоване пояснення, підтримавши одну з тез: 1) людина живе в минулому; 2) людина живе сучасним і майбутнім; 3) людина живе минулим у сучасному
і майбутнім.
7. Вправа «Три малюнки». Візьміть набір кольорових олівців та намалюйте себе тричі. На першому автопортреті зобразіть себе таким, яким уявляєте самі. На другому — таким, яким, на вашу
думку, бачать вас оточуючі. А на третьому — таким, яким ви б хотіли бути насправді.
8. Дослідницький проєкт «Я — неповторна людина». Підготуйте розповідь про себе (захоплення, інтереси, досягнення, мрії тощо). Доведіть, що кожна людина є неповторною.
9. Складіть ідентифікаційну карту «Хто я?»: 1) Запишіть слова, якими ви характеризуєте себе, свої інтереси, світобачення. 2) Запишіть слова, які щодо вас вживають інші. 3) Обміняйтеся картками з однокласниками та однокласницями й визначте, що у вас є спільного і відмінного.