Усна народна творчість


Цитата про усну народну творчість:

Твір не записаний — перепущений через усну традицію поколінь, часом довгого ряду їх — тратить контури, обтирається, шліфується, як камінь, несений водою. Колектив, властиво, цілий ряд колективів, через які сей твір переходить, мандруючи з покоління в покоління, з краю в край, мають тенденцію стирати все індивідуальне, зв’язане з обставинами місця й моменту, а полишати й розвивати найбільш загальне, яке віддає настрої питомі, загальнолюдські, більш-менш спільні для різних верств, часів і цілей. (М. Грушевський)

Ключові слова:

  • колективне творення;
  • усна форма;
  • варіантність;
  • анонімність;
  • різножанровість.

Понятійний апарат

Анафора — єдинопочаток, повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень:

У тебе коні все турецькії,
У тебе стрільби все стрілецькі 
У тебе воли як стодоли
У тебе корови, як обороги (з колядки)

Епітет — художнє означення: пишний сад, золоті руки. Постійні епітети (фольклорні): сизий орел, червона калина, битий шлях.

Гіпербола — художнє перебільшення: Щира праця гори верне.

Метаморфоза — перетворення людини на рослину, птаха. Метаморфоза — одна з ознак балади.

Метонімія — один із тропів: поетичний вислів, у якому одна назва замінюється іншою, що перебуває з нею в якомусь зв’язку: читати Франка — твори Франка; Харків вітав переможців люди, які мешкають у Харкові, вітали переможців.

Порівняння — художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось до нього подібним:
Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя,
Як поїхав на Вкраїну,
Як пишная рожа

Рефрен (у пісні — приспів) — група слів, рядок чи кілька рядків, які повторюються в кінці кожної строфи (куплета) чи групи строф.

Речитатив — манера виконання народних дум; протяжне проказування, наближене до співу.

Художній паралелізм
— паралельне зображення явищ із різних сфер життя, показ одних явищ на фоні інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії:
Розвивайся й ти, сухий дубе,
- Завтра мороз буде;
Убирайся, молодий козаче,
-Завтра поход буде. (
Нар. пісня «Ой у лузі та і при березі»)