Тема 4. Біосфера та ґрунти. Розділ 3. Сторінка 203-210


1. Із чого складається біосфера?

Живі істоти та середовище їх існування (бактерії, рослини, гриби, тварини).

2. Що таке середовище життя для організмів?

Основна маса живих організмів зосереджені біля поверхні Землі, тобто там, де найбільше взаємодіють усі земні оболонки. Природне оточення організмів є для них середовищем життя.

3. Чим відрізняється поширення живих організмів на суходолі та в океанах і морях?

Більшість живих організмів знаходяться на суходолі. Найрозвинутіший світ у лісах. У Світовому океані найбільш заселені є прибережні і поверхневі води.

4. Чим ліси екваторіальних широт відрізняються від лісів помірних широт?

Екваторіальні ліси не скидають одночасно листя, як в помірних широтах, тому вони вічнозелені, постійний вологий клімат.

5. За яких умов розвивається рослинний і тваринний світ у пустелях тропічних і полярних широт?

В умовах сухого, холодного клімату

6. Для чого людині потрібні знання про біосферу?

Для більш раціонального використання природних ресурсів.

Ґрунт

1.Які існують чинники утворення ґрунту?

Це наслідок взаємодії живих організмів та їх решток з пухкими гірськими породами. Як результат взаємодії всіх зовнішніх оболонок нашої планети при визначальній ролі біосфери.

2. Що таке ґрунтовий покрив?

Сукупність усіх ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості.

3. Чим відрізняється ґрунт від гірської породи?

Своєю структурною забудовою. В ґрунті є корисні речовини, які дають життя рослинам, чого нема у гірських порід.

4. Чим відрізняються умови утворення чорноземів та підзолистих ґрунтів?

Кліматичними умовами. Чорноземи виникають в умовах недостатнього зволоження, а підзолисті формуються в умовах значної кількості опадів.

5. Чому ґрунти мають різний колір?

Внаслідок просочування води у ґрунт та перенесення перегною і споживчих речовин на глибину, тому ґрунт втрачає колір.


Для забезпечення життєдіяльності людини та навколишнього світу.

1. Оберіть правильну відповідь.

А - В океані загальна біомаса організмів вища, ніж на суходолі.
Б - На суходолі біомаса рослин перевищує біомасу тварин. В - Біомаса тварин на суходолі більша, ніж в океані.
Г - Біомаса рослин в океані більша, ніж біомаса тварин.

Б.

2. Оберіть найбільш заселені частини Світового океану:

А - Прибережні, В- Придонні. Б - Глибинні, Г - Живі організми розподіляються рівномірно в товщі води.

А - Прибережні

3. Визначте відповідність між типами ґрунтів і кліматичними поясами:

1 - Чорноземи. 2 - Червоно-жовті. З - Сіроземи. 4 - Тундрово-глеєві, А - Полярний. Б - Субполярний. В - Помірний. Г - Тропічний. Д - Екваторіальний

1-В, 2-Д, 3-Г, 4-Б.

4. Оберіть природні особливості вологих екваторіальних лісів:

1 - Досить тепло, але мало вологи. 2 - Більшість рослин стеляться по поверхні. З - Дерева не скидають свого листя одночасно. 4 - Під кронами дерев волого й парко

5. Зазначте, яких заходів слід вживати для зменшення руйнування ґрунтового покриву:

1 - Вносити органічні добрива. 2 - Збільшувати площі ріллі. 3 - Інтенсивно випасати худобу. 4 - Здійснювати лісонасадження, 5 - Інтенсивно зрошувати поля. 6 - Осушувати землі. 7 - Застосовувати сучасні методи поліпшення родючості ґрунтів.