Працюємо в парах. Вправа 2. Сторінка 128


Фрагменти програм, де перевіряється вказана умова.

Вміст кожного елементу лінійної таблиці належить заданому відрізку:

var a: array[1..100] of real;
і, n: integer; 
begin
write (‘Зазначте кількість елементів’); read In (n);	
for i:=1 to n do begin
a[i]:= Random(10)+5;// заповнює масив елементами в діапазоні від 5 до 15 writeln (а[і],’ ‘);
end;	
end.

Реалізація проекту у середовищі Lazarus (кількість елементів 10, діапазон від 0 до 100):

unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+} interface	
uses
Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Grids,
StdCtrls;
type
TForm1 }
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
StringGrid1: TStringGrid; procedure ButtonlClick(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); private
{ private declarations } procedure ArrayGreate; public
{ public declarations } end;
var
Form1: TForm1; i: Integer;
a: array [1..10] of Integer; implementation
{$R * .lfm)	
{ TForm1 }
procedure TForm1.ArrayCreate; begin
Randomize;
for і := 0 to 9 do
begin
a[i + 1] := Random(100);
StringGrid1.Cells[i, 0] := FloatToStrF(i + 1, ffFixed, 2, 0);
StringGrid1.Cells[i, 1] := FloatToStrF(a[i + 1], ffFixed, 2, 0);
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin
ArrayCreate;
end;	
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject); begin
ArrayCreate;
end;
end.