8. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови1. У якому напрямку - вертикальному чи горизонтальному ― графіт є атомним, а в якому ― молекулярним кристалом?

 • в вертикальному напрямку графіт є атомним
 • в горизонтальному - молекулярним кристалом

2. Чому графіт:

 • а) має високу електропровідність - особливість будови кристалічної структури графіту, включаючи наявність в ній вільних електронів, зумовлює цю фізичну властивість
 • б) легко розшаровується на лусочки - у графіті атоми Карбону розташовані шарами, що слабко сполучені один з одним, завдяки цьому шари легко зсунути один відносно одного
 • в) є тугоплавкою речовиною - бо є речовиною атомної будови. У вузлах атомних кристалічних ґраток розташовані атоми, що сполучені один з одним міцними ковалентними зв'язками і щоб зруйнувати ці ковалентні зв'язки, необхідна значна енергія. Цим пояснюється міцність атомного кристала та високі температури плавлення

3. Графен - новітній матеріал з унікальними властивостями. Якими саме? Спробуйте спрогнозувати властивості графену з огляду на те, що він має 20-структуру, це моноатомний шар графіту. Перевірте свій прогноз, скориставшись додатковими джерелами інформації.

Міцний, гнучкий, проводить електричний струм і тепло, тугоплавкий

Перевірте себе. Сторінка 36.

2. Кварцове скло виготовляють плавленням кварцового піску або гірського кришталю. У чому полягає відмінність у будові кварцового скла та природного кристала гірського кришталю?

Кварцове скло має аморфну будову, а природний кристал гірського кришталю ― кристалічну

3. Які частинки розташовані у вузлах кристалічних ґраток речовин, хімічні формули яких СаО, СO2, Sі, Nа2СO3?

 • Йони у вузлах у кристалічних ґраток СаО і Na2CO3
 • молекули ― СО2
 • атоми ― Si

4. Спрогнозуйте тип кристалічних ґраток у речовинах за описом їхніх властивостей і застосування:

 • а) камфора (компонент мазей, крапель та інших лікарських форм) - безбарвні леткі кристали з характерним запахом - молекулярні
 • б) ванілін (ароматизатор кондитерських виробів) - безбарвні кристали з приємним запахом - молекулярні
 • в) бор нітрид ВN (боразон) за твердістю наближається до алмазу, водночас він стійкіший до високих температур. Його використовують для виготовлення надтвердих абразивних матеріалів - атомні

5. Карбон (ІV) оксид у твердому стані називають сухим льодом. На відміну від звичайного льоду він не тане, а випаровується. Поясніть це явище

Деякі молекулярні речовини за нагрівання сублімують - переходять із твердого в газуватий стан, минаючи рідкий.

6. Порівняйте кристалічні ґратки різних типів. Результат порівняння оформте як таблицю або діаграму Венна

Молекулярні кристалічні ґратки

Йонні кристалічні ґратки

Атомні кристалічні ґратки

Металічні кристалічні ґратки

У вузлах кристалічних ґратків:

молекули

йони (катіони й аніони)

атоми катіони
Тип зв'язку:

слабка міжмолекулярна взаємодія

йонний ковалентний металічний