6.1. Табличні величини1. Що таке таблична величина?

Таблична величина — це упорядкований набір змінних одного типу.

2. З чого складається ім’я елемента табличної величини?

Ім’я елемента табличної величини складається з імені цієї табличної величини та порядкового номера цього елемента в табличній величині, який узято у квадратні дужки.

3. Як оголошується змінна типу таблична величина в рядку var?

Для цього після заголовка процедури перед тілом процедури, яке обмежується службовими словами begin та end, розміщують розділ оголошення змінних, що розпочинається службовим словом var: var ім’я-змінної: тип змінної. Якщо описується декілька змінних одного типу, то їх імена записують через кому.

Якщо програма міститиме змінні різних типів, то службове слово var записують один раз, а перелік змінних кожного іншого типу записують у новому рядку.

4. Що може використовуватись як номер елемента табличної величини?

Таблиця визначається ім’ям (ідентифікатором) і кількістю індексів (номерів), що потрібні для визначення місцезнаходження необхідного елементу масиву. Ім’я масиву є єдиним для всіх його елементів.

5. Яким може бути діапазон номерів елементів табличної величини?

У програмуванні кількість індексів таблиці називають розмірністю, кількість дозволених значень кожного індексу — діапазоном, а сукупність розмірності та діапазону — формою масиву. Масиви можуть бути одномірні та двомірні.

6. Які властивості багаторядкового текстового поля ви знаєте? Що визначають значення кожної з них?

Властивості багаторядкового текстового поля. Для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву можна скористатися багаторядковим полем (компонент типу TMemo), який можна розмістити на формі так само, як й інші компоненти. Серед властивостей цього компонента є багато таких, які мали раніше розглянуті нами компоненти: Name, Color, Font, Enabled, Visible, Height, Width, Top, Left та ін. Серед властивостей, яких не мали попередні компоненти, розглянемо такі: ScrollHars (англ. scroll — прокручування, bars — прямокутні смуги) — значення цієї властивості визначає наявність чи відсутність на цьому компоненті смуг прокручування (горизонтальної — ssHorizontal, вертикальної — ssVertical, обох — ssBoth) для перегляду тексту, який виходить за границі компонента; ReadOnly (англ. read — читати, only — тільки) — значення цієї властивості визначає можливість редагування рядків компонента: False — можна редагувати, True — не можна (тільки для читання); Lines (англ. lines — лінії, рядки) — значенням цієї властивості є набір значень, розташованих у рядках цього компонента; кожний рядок має номер, нумерація рядків починається з 0.

7. Як увести числа в багаторядкове текстове поле до запуску проекту?

Можна увести числа в багаторядкове поле до запуску проекту, змінюючи значення властивості Lines цього поля. Це зручно робити, наприклад, на етапі налагодження програми. Для цього потрібно:

  1. Вибрати багаторядкове поле.
  2. Вибрати кнопку в кінці рядка Lines вікна Object Inspector.
  3. У вікні String List Editor (англ. string — рядок тексту, list — список, editor — редактор), що відкрилося, видалити текст першого рядка і ввести дані десяти чисел, натискаючи після кожного клавішу Enter.
  4. Вибрати кнопку OK.

Тоді при збереженні проекту ці значення також будуть збережені й автоматично з’являться в цьому йолі після запуску проекту на виконання.